Winnie的许多冒险The POOH
待机等待时间预测2021年6月6日


查看使用上述图表的Winnie The Pooh冒险的等待时间以及以下实际数字:

时间 待机时间
8:00am 1 min
9:00am 6 min
10:00 AM 17 min
11:00 AM 27 min
12:00 PM 21 min
1:00pm 25 min
2:00pm 23 min
3:00pm 21 min
4:00pm 23 min
5:00pm 20 min
6:00pm 21 min
7:00pm 19 min
8:00pm 16 min
9:00pm 9 min

等待时间预测会更新夜间,并且在新数据可用时可能会发生变化。