E.T.冒险
待机等待时间预测2021年6月6日


查看e.t.的等待时间。使用上述图形和下面的实际数字冒险:

时间 待机时间
10:00 AM 8 min
11:00 AM 8 min
12:00 PM 12 min
1:00pm 12 min
2:00pm 12 min
3:00pm 12 min
4:00pm 12 min
5:00pm 12 min
6:00pm 12 min
7:00pm 12 min
8:00pm 12 min
9:00pm 12 min

等待时间预测会更新夜间,并且在新数据可用时可能会发生变化。